Polityka zwrotów witryny zielonadusza.com i sklepu internetowego

 

1. Definicje

W niniejszej Polityce zwrotów użyte terminy oznaczają:
1) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2) Sklep Internetowy – serwis sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet;
3) Sprzedawca – firma prowadząca Sklep Internetowy, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Sklepu;
4) Towar – produkt oferowany w Sklepie Internetowym;
5) Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, a Konsument zobowiązuje się do zapłaty ceny.

2. Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną.
2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, wysyłając jednoznaczne oświadczenie, np. listem pocztowym, faksem lub pocztą elektroniczną.
3) Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4) Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeśli Konsument wyśle oświadczenie przed upływem terminu.

3. Skutki odstąpienia od umowy

1) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, używając takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3) Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którymodstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu.
4) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
5) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:
1) Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) Dostarczenia Towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) Dostarczenia Towarów, których przedmiotem są rzeczy szybko psujące się lub mające krótki termin przydatności do użycia;
4) Dostarczenia Towarów, których przedmiotem są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) Dostarczenia Towarów, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami.

5. Reklamacje

1) Konsument ma prawo złożyć reklamację w przypadku wystąpienia wad Towaru.
2) Reklamacja powinna zawierać opis wady, okoliczności jej wystąpienia oraz żądanie Konsumenta (naprawa, wymiana na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).
3) Reklamacje można składać na piśmie, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
4) Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca informuje Konsumenta za pomocą odpowiedniego środka komunikacji, np. e-mailem czy listem pocztowym.
5) W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca może, w zależności od żądania Konsumenta: naprawić wadę, wymienić Towar na wolny od wad, obniżyć cenę lub zwrócić całość ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot płatności zostanie dokonany w sposób analogiczny do opisany w punkcie 3. Skutki odstąpienia od umowy.
6) Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, a Konsument nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez mediację lub za pomocą stałego polubownego sądu konsumenckiego. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

6. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania, reklamacje oraz oświadczenia odnośnie odstąpienia od umowy należy kierować na adres e-mail lub pocztowy Sprzedawcy, który jest podany na stronie internetowej Sklepu.

7. Postanowienia końcowe

1) Wszelkie spory wynikające z umów zawartych z Konsumentami, będą rozstrzygane przez sądy powszechne, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2) Niniejsza Polityka zwrotów obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie internetowej Sklepu i może ulec zmianie w przyszłości. Zmiany w Polityce zwrotów obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3) Wszelkie zwroty kierować na adres: Natalia Żurkowska, ul. Łąkowa 6, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372528786, REGON: 522981703, e-mail: nat.zurkowska@gmail.com.