Polityka prywatności witryny zielonadusza.com i sklepu internetowego

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów korzystających ze sklepu internetowego Zielona Dusza (dalej “Sklep”). Sklep jest zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Natalia Żurkowska, z siedzibą: ul. Łąkowa 6, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372528786, REGON: 522981703, e-mail: nat.zurkowska@gmail.com, dalej “Administrator”.

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe klientów:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
e) adres do faktury (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
f) numer NIP (tylko dla klientów, którzy chcą otrzymać fakturę VAT),
g) dane dotyczące płatności.

Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu:

a) realizacji umowy sprzedaży, w tym dostawy zamówionych produktów,
b) wystawienia i przechowywania faktur,
c) obsługi reklamacji, zwrotów i odstąpienia od umowy,
d) obsługi zapytań i uwag klientów,
e) przesyłania informacji handlowych, jeżeli klient wyraził na to zgodę.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej wykonaniu – przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji umowy, takim jak:

a) dostawcy usług płatności i finansowe,
b) firmy kurierskie i pocztowe,
c) dostawcy usług IT,
d) dostawcy usług księgowych, audytorskich i prawnych.

Administrator zapewnia, że dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Klienci mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją przesłanki do dalszego ich przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Klienci mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Cookies

Sklep używa plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz umożliwiają ułatwienie nawigacji i korzystanie z różnych funkcji. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, ich rodzajów, celów i sposobów wyrażania lub cofania zgody na ich używanie znajdują się w Polityce Cookies, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w przypadku zmiany obowiązującego prawa, technologii przetwarzania danych osobowych, funkcjonalności Sklepu lub w przypadku rozszerzenia oferty usług. Administrator poinformuje klientów o wszelkich istotnych zmianach, publikując na stronie Sklepu aktualną wersję Polityki Prywatności z widocznym oznaczeniem daty jej ostatniej aktualizacji.

11. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw klientów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

12. Profilowanie i marketing bezpośredni

Administrator może stosować profilowanie danych osobowych klientów w celu personalizacji oferty i treści marketingowych. Profilowanie może polegać na analizie historii zakupów, preferencji i zachowań na stronie Sklepu. Profilowanie nie ma jednak wpływu na decyzje, które mają istotne skutki prawne dla klientów, ani nie ogranicza w żaden sposób ich praw.

Jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, Administrator może przesyłać mu drogą elektroniczną (np. e-mail, SMS) informacje o promocjach, nowościach, rabatach oraz innych ofertach specjalnych. Klient ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie takich informacji, klikając w link “Wypisz się” zawarty w wiadomości e-mail lub kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

13. Linki do innych stron internetowych

Sklep może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki związane z ochroną danych osobowych stosowane na innych stronach internetowych. Po opuszczeniu strony Sklepu klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej, na której mogą być zbierane jego dane osobowe.

14. Media społecznościowe

Sklep może zawierać wtyczki i linki do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube czy LinkedIn. Administrator informuje, że korzystanie z tych wtyczek i linków może wiązać się z przekazaniem danych osobowych klientów do administratorów tych mediów społecznościowych. Administrator nie ma kontroli nad tymi danymi, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności danego serwisu społecznościowego.

15. Dostęp do konta

Aby ułatwić klientom korzystanie z usług Sklepu, Administrator umożliwia utworzenie konta użytkownika. Podczas rejestracji konta klient podaje swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz hasło. Utworzenie konta jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcji Sklepu.

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikacji oraz usunięcia konta. Usunięcie konta nie wpływa na przechowywanie danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z obowiązującego prawa, takich jak przechowywanie danych w celach podatkowych czy realizacji roszczeń.

16. Szyfrowanie danych

Administrator stosuje odpowiednie metody szyfrowania danych, takie jak SSL (Secure Socket Layer), aby zabezpieczyć przekazywanie danych osobowych przez Internet. Szyfrowanie danych chroni je przed dostępem osób trzecich.

17. Zmiany w ofercie Sklepu

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Sklepu, w tym zmiany asortymentu, cen, promocji, warunków dostawy oraz Polityki Prywatności. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach drogą elektroniczną lub za pośrednictwem aktualizacji Polityki Prywatności na stronie Sklepu.

18. Wersja językowa

W przypadku wystąpienia rozbieżności między wersją językową Polityki Prywatności a jej tłumaczeniem na inny język, wersja językowa polska jest wersją wiążącą i ostateczną.

19. Rozwiązania alternatywne sporów

W przypadku sporów wynikających z umowy sprzedaży, klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, takich jak mediacja, arbitraż czy skierowanie sprawy do właściwego organu, np. Rzecznika Konsumentów, Inspekcji Handlowej czy właściwego sądu polubownego. Szczegółowe informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).

Klient ma również prawo skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) prowadzonej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta umożliwia klientom i przedsiębiorcom rozstrzyganie sporów wynikających z umów sprzedaży zawartych przez Internet w sposób pozasądowy.

20. Aktualizacja danych osobowych

Klient ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe w przypadku ich zmiany, np. zmiany adresu dostawy czy numeru telefonu. Aktualizacja danych osobowych może być dokonana poprzez zalogowanie się na konto klienta lub kontakt z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

21. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie Sklepu. Klient akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności w momencie zarejestrowania konta lub złożenia zamówienia.